Intergreen-womandisplay.jpg
headlines.jpg

1. Definities

1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
3. Intergreen: Intergreen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Honselersdijk, kantoorhoudende te 2675 LW Honselersdijk, Jupiter 250, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27223177;
4. Website: de website www.intergreen.nl.

2. Algemeen
1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door Intergreen de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
2. De persoonsgegevens die door Intergreen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. Intergreen verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Intergreen heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Intergreen.
2. Deze persoonsgegevens worden door Intergreen uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Intergreen heeft verstrekt:
3. Als de Gebruiker Intergreen om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Intergreen de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
4. Intergreen kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Intergreen die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Intergreen.

4. Doorgifte aan derden
Intergreen zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
1. er door Intergreen een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Intergreen de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
2. Intergreen op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies
Intergreen maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Links
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat Intergreen verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Beveiliging
Intergreen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Intergreen.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid
Intergreen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Intergreen adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 23 mei 2018.

10. Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.